Regulamin

Niniejsze Warunki regulują relacje między Tobą a 95gameshop.com oraz obejmują korzystanie i dostęp do Sklepu Internetowego. Klikając przycisk „Akceptuję” lub uzyskując dostęp do Sklepu internetowego lub korzystając z niego w inny sposób, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się przestrzegać niniejszych Warunków i wszelkich innych umów prawnych, które mają zastosowanie do Ciebie jako sklepu 95gameshop. właściciela konta com, z późniejszymi zmianami. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszym Regulaminem, musisz natychmiast zaprzestać korzystania lub dostępu do Sklepu Internetowego. Jeśli korzystasz ze Sklepu Internetowego w imieniu osoby trzeciej, w tym między innymi podmiotu gospodarczego, gwarantujesz, że jesteś upoważniony i masz uprawnienia do związania tej osoby trzeciej niniejszym Regulaminem.

Sklep internetowy jest w całości własnością firmy 95gameshop Limited, utworzonej zgodnie z prawem Hongkongu, z siedzibą pod adresem Unit 1603, 16th Floor, The L. Plaza, 367 - 375 Queen's Road Central, Sheung Wan, Hong Kong.

 

1. Definicje

 a. „Konto” oznacza konto, które Użytkownicy mogą założyć za pośrednictwem Sklepu Internetowego w celu korzystania z Usług.

b. „Klucze dodatkowe” oznaczają każdy Program cyfrowy z dodatkową lub ulepszoną funkcjonalnością, specjalną bronią lub postaciami, wirtualną walutą lub dostępem w ramach subskrypcji do treści lub usług, które mają być dostępne lub używane w ramach określonego Programu.

c. „Umowa” i „Regulamin” łącznie oznaczają wszystkie warunki i uwagi zawarte lub przywołane w niniejszym dokumencie (z późniejszymi zmianami) oraz wszystkie inne zasady i zasady 95gameshop.com dostępne w Sklepie internetowym (w tym m.in. (ale nie ograniczając się do Polityki Prywatności 95gameshop.com, wytycznych i procedur, które mogą być okresowo publikowane w Sklepie Internetowym).

d. „Kupujący” oznacza osobę, która kontaktuje się, angażuje i/lub dąży do zakupu Programu sprzedawanego przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

e. „Klucz CD” oznacza numer seryjny lub kod używany do rejestracji i aktywacji określonego Programu, który zostanie dostarczony Użytkownikowi w Zamówieniu potwierdzającym po pomyślnym zapłaceniu Ceny Programu.

f. „Treści 95gameshop.com” oznaczają wszelkie treści (w tym między innymi: nazwę, znak towarowy i logo 95gameshop.com; wszystkie informacje o 95gameshop.com i jego pracownikach; wszelkie teksty, korespondencję, zdjęcia, grafikę, aplikacje; wszelkie nagrania wideo, nagrania audio, dźwięki, projekty, funkcje i inne materiały) wygenerowane przez i/lub należące do 95gameshop.com.

g. „95gameshop.com”, „95gameshop Limited”, „my” i „nas” łącznie oznaczają 95gameshop Limited — prywatną spółkę utworzoną zgodnie z prawem Hongkongu, której główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się pod adresem Unit 1603, 16th Floor, The L. Plaza, 367 - 375 Queen's Road Central, Sheung Wan, Hong Kong, numer licencji 3096323 - a także nasze podmioty stowarzyszone, dyrektorzy, spółki zależne, kierownicy i pracownicy. 95gameshop.com to marka należąca w całości do 95gameshop Limited.

h. „Zamówienie potwierdzające” oznacza wszelkie pisemne lub przesłane elektronicznie zamówienia potwierdzające wysyłane przez 95gameshop.com do Kupujących w związku z Programami. Zamówienie potwierdzające może zawierać między innymi: klucz CD; Cena programu, warunki płatności; szczegóły Programu; dane wydawcy i twórcy Programu; i wszelkie specjalne warunki.

i. „Treść” oznacza wszelkie treści przesyłane, generowane, polecane, wyświetlane za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym między innymi: wszelkie szczegóły Programu; wszelkie teksty, korespondencję, grafiki, oprogramowanie, aplikacje, nagrania wideo, nagrania dźwiękowe, dźwięki, logo firmy, zdjęcia, projekty, cechy, Opinie Użytkowników i inne materiały dostępne w Sklepie Internetowym. Treści obejmują między innymi Treści Użytkownika, które mogą zostać przesłane przez Użytkownika w celu korzystania z usług 95gameshop.com.

j. „Sklep internetowy” oznacza platformę 95gameshop.com, wszelkie narzędzia online dostarczane, przetwarzane i/lub utrzymywane przez 95gameshop.com (w tym między innymi: stronę internetową 95gameshop.com znajdującą się pod adresem https://www.95gameshop.com; wszystkie podstrony i subdomeny związane z https://www.95gameshop.com; wszelkie powiązane domeny i wszelkie aplikacje mobilne oferujące dostęp do Usług lub ułatwiające świadczenie Usług).

k. „Polityka Prywatności” oznacza politykę prywatności 95gameshop.com w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, która jest dostępna pod adresem https://www.95gameshop.com/pl/pages/polityka-prywatnosci.

l. „Program” oznacza wszelkie cyfrowe lub wirtualne gry, oprogramowanie (biznesowe i konsumenckie), powiązane produkty cyfrowe, w tym Treść i Klucze Dodatków lub usługi, które są udostępniane za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Program obejmuje oprogramowanie Kupującego używane do uzyskiwania dostępu do Programu, dokumentację, reklamy, usługi, technologię, wszelkie treści, dane i inne materiały cyfrowe zawarte w Programie lub udostępniane za jego pośrednictwem (w tym po pobraniu lub pierwszym uzyskaniu do niego dostępu) lub poprzez wszelkie aktualizacje i inne zmiany i wersje Programu.

m. „Cena Programu” oznacza całkowitą kwotę określoną w Potwierdzeniu Zamówienia, którą 95gameshop.com pobiera od Kupujących za zakup Programu.

n. „Sprzedawca” oznacza osobę lub firmę, która kontaktuje się, angażuje i/lub ma na celu sprzedaż Programu za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Sprzedawca może być wydawcą i/lub twórcą Programu.

o. „Usługi Sprzedawcy” oznaczają wszelkie usługi świadczone przez Sprzedawców w związku z Programem, w tym między innymi udostępnianie Programów wraz z wszelkimi dodatkowymi usługami technicznymi i wsparcia świadczonymi przez Sprzedawcę zgodnie z Umową ze Sprzedawcą.

p. „Umowa Sprzedawcy” oznacza warunki Sprzedawcy i/lub umowę, która zostanie zawarta między Kupującym a Sprzedającym w celu sformalizowania ich porozumienia, określającą kluczowe warunki ich zaangażowania, takie jak umowa licencyjna użytkownika końcowego, specyficzna dla konkretnego Programu.

q. „Usługa” oznacza usługi online i/lub offline, świadczone przez 95gameshop.com w celu dostarczania i korzystania z technologii opracowanej przez 95gameshop.com w celu ułatwienia Kupującym dostępu do różnych Programów, Sprzedawców i Usług Sprzedawców, w tym bez ograniczenia, zapewniając dostęp do społeczności internetowej 95gameshop.com, narzędzi komunikacyjnych i usług płatniczych.

r. „Treści stron trzecich” oznaczają wszelkie treści, które należą do lub pochodzą od stron innych niż 95gameshop.com, Sprzedawcy i Kupujący.

s. „Treści Użytkownika” oznaczają wszelkie treści, pisane lub w inny sposób, tworzone, przesyłane, generowane, polecane, wyświetlane za pośrednictwem Sklepu Internetowego (w tym w szczególności wszelkie teksty, korespondencję i zdjęcia) przez Użytkowników podczas korzystania ze Sklepu Internetowego.

t. „Użytkownik”, „Ty” i „Twój” łącznie oznaczają osobę, firmę lub organizację, która odwiedziła lub korzysta ze Sklepu internetowego i/lub Usługi. Użytkownik może być odwiedzającym 95gameshop.com, posiadaczem Konta i/lub Kupującym.

 

2. O 95gameshop.com i sklepie internetowym

2.1 95gameshop.com to platforma online/internetowa, która łączy Kupujących ze Sprzedającymi w celu ułatwienia sprzedaży i zakupu różnych Programów. Sklep Internetowy zapewnia dostęp do różnorodnych Programów oraz ułatwia dokonywanie transakcji pomiędzy Sprzedającymi a Kupującymi.

2.2 Rozumiesz i zgadzasz się, że 95gameshop.com działa jako pośrednik między Kupującymi a Sprzedającymi oraz że wszelkie oferty i/lub sprzedaż dokonywane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są zawierane między konkretnym Sprzedawcą a Kupującym, podczas gdy 95gameshop.com ułatwia takie transakcje jedynie poprzez ustanawianie i utrzymania funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz świadczenia na rzecz Użytkowników niektórych Usług mających na celu poprawę bezpieczeństwa, szybkości i pewności transakcji.

2.3 Kupujący rozumieją, zgadzają się i przyjmują do wiadomości, że każda transakcja i/lub umowa zawarta ze Sprzedawcą w wyniku korzystania z Usług ustnie lub pisemnie odbywa się wyłącznie między Tobą a Sprzedawcą, a 95gameshop.com nie jest stroną do tego. Niezależnie od niniejszych Warunków Kupujący może być zobowiązany do zawarcia umów ze Sprzedającymi i/lub zaakceptowania warunków Sprzedającego w celu zakupu Programu. W takim przypadku 95gameshop.com nie jest stroną Umowy Sprzedającego i nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy Sprzedającego pomiędzy Kupującymi a Sprzedającymi. 95gameshop.com zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z takiej Umowy Sprzedawcy lub z nią związanej.

2.4 Zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że 95gameshop.com nie jest właścicielem, nie sprzedaje, nie odsprzedaje, nie zapewnia, nie udostępnia, nie wypożycza, nie wynajmuje ani nie hostuje żadnego Programu i/lub Usług Sprzedawcy oraz że Sprzedawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za Usługi Sprzedawcy i/ lub Programy.

2.5 95gameshop.com udostępnia Kupującym swoje Usługi nieodpłatnie. 95gameshop.com może jednak obciążyć Sprzedawców opłatą w odniesieniu do każdego Produktu po pomyślnym zapłaceniu Ceny Programu.

2.6 95gameshop.com nie poleca żadnego Sprzedawcy w celu obsługi Kupującego. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby weryfikować informacje Sprzedawcy, przeprowadzając badanie due diligence i dokładając wszelkich uzasadnionych handlowo starań, aby potwierdzić, że Sprzedawcy posiadają licencje i utrzymują wymagane zezwolenia rządowe na świadczenie Usług Sprzedawcy, nie udzielamy żadnych gwarancji ani oświadczeń co do licencji, zdolności, kompetencji, zgodności lub kwalifikacji jakiegokolwiek Sprzedawcy.

2.7 Chociaż 95gameshop.com wymaga od Sprzedawców podawania dokładnych informacji o sobie i Programach, nie potwierdzamy i nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szczegóły Programu ani rzekomą tożsamość Sprzedawcy. Kupujący wyrażają zgodę na niezależne badanie i ocenę Programów i Sprzedawców.

2.8 Od czasu do czasu za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być oferowane promocje, takie jak wyprzedaże i upominki. Wszelkie takie promocje mogą zostać zmienione lub przerwane przez 95gameshop.com w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

2.9 Sklep internetowy może nie być dostępny w Twoim kraju, a 95gameshop.com może zmienić, zawiesić lub zaprzestać działania Sklepu internetowego, w całości lub w części, w dowolnym momencie i bez powiadomienia.

 

3. Zmiany Regulaminu

3.1 Zgadzasz się, że 95gameshop.com może od czasu do czasu zmieniać niniejszą Umowę i według własnego uznania 95gameshop.com. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Cię o wszelkich zmianach w niniejszej Umowie, nie będziemy zobowiązani do uprzedniego powiadomienia Cię o takich poprawkach lub zmianach w niniejszej Umowie.

3.2 W przypadku jakiejkolwiek poprawki lub zmiany niniejszej Umowy opublikujemy zmienioną Umowę za pośrednictwem dedykowanego łącza dostępnego w naszym Sklepie internetowym. Dalsze korzystanie ze Sklepu Internetowego i/lub Usługi po dacie publikacji zmienionej wersji niniejszej Umowy oznacza akceptację jej warunków.

3.3 Zgadzasz się i zobowiązujesz się do zapoznania się z naszym Regulaminem za każdym razem, gdy odwiedzasz nasz Sklep Internetowy i/lub przed skorzystaniem z jakichkolwiek Usług. Jeśli nie zgadzasz się z naszym Regulaminem, który jest okresowo aktualizowany, zobowiązujesz się do natychmiastowego zaprzestania korzystania z naszego Sklepu internetowego i/lub Usług.

 

4. Kwalifikowalność, rejestracja konta i kontrole bezpieczeństwa

4.1 Jeśli chcesz korzystać z naszych Usług, możesz zostać poproszony o utworzenie spersonalizowanego Konta przy użyciu imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Każde Konto powinno posiadać unikalną nazwę użytkownika i hasło.

4.2 Każdy Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego Konta oraz za wszelkie czynności dokonujące się w ramach Konta oraz wszelkie inne czynności podejmowane w związku z Kontem. Zobowiązujesz się do podania dokładnych i pełnych informacji oraz do aktualizowania informacji o swoim Koncie i Koncie. Nie możesz udostępniać swojego hasła niepowiązanym stronom trzecim. Zgadzasz się natychmiast powiadomić 95gameshop.com o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu Konta lub innych naruszeniach bezpieczeństwa. Ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie przypadki użycia Twojego hasła, Konta i nazwy użytkownika lub rejestracji, zarówno przez Ciebie, jak i inne osoby. Jesteśmy upoważnieni do działania zgodnie z instrukcjami otrzymanymi podczas korzystania z Twojego Konta lub rejestracji i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Ciebie tej klauzuli.

4.3 Twoje konto, w tym wszelkie informacje z nim związane (np. dane kontaktowe, informacje rozliczeniowe, szczegóły klucza CD, historia konta itp.) są ściśle osobiste dla Ciebie. W związku z tym nie możesz sprzedawać ani obciążać innych osób za prawo do korzystania z Twojego Konta lub w inny sposób przenosić swoje Konto, chyba że wyraźnie zezwala na to niniejsza Umowa.

4.4 Zakładając konto lub korzystając ze Sklepu Internetowego, wyrażasz zgodę na kontaktowanie się z Tobą w sprawie zainteresowania naszymi Usługami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub innych danych kontaktowych, które wybrałeś. Użytkownicy, którzy nie chcą otrzymywać od nas ofert, mogą w każdej chwili nas o tym powiadomić za pośrednictwem jednej z metod kontaktu wymienionych w sekcji Kontakt w Sklepie Internetowym.

4.5 Zastrzegamy sobie prawo do: zażądania od Kupującego dodatkowych informacji, takich jak kopia ważnego dowodu osobistego, w celu weryfikacji tożsamości Kupującego; oraz do odrzucenia lub zwrotu pieniędzy za każde zamówienie, które uważamy za oszukańcze. Korzystanie z VPN, proxy, numeru VoIP lub jakichkolwiek innych sposobów ukrywania prawdziwej lokalizacji Kupującego doprowadzi do opóźnień, prawdopodobnego sprawdzenia tożsamości i możliwego anulowania powiązanego zamówienia (zamówień). Numer telefonu podany przez Kupującego może zostać poddany kontroli geograficznej w celu weryfikacji autentyczności zamówienia. Wszystkie takie dane dotyczące lokalizacji będą przechowywane przez 24 godziny, po czym zostaną usunięte z rejestrów 95gameshop.com.

4.6 Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Konta użytkownika w dowolnym momencie, w tym w przypadku, gdy jakiekolwiek Treści Użytkownika lub informacje podane podczas procesu rejestracji lub później okażą się niedokładne, fałszywe lub wprowadzające w błąd lub do odzyskania nazwy użytkownika utworzonej za pośrednictwem Usług, która narusza ta umowa.

 

5. Zachowanie użytkownika i ograniczenia

5.1 Zgadzasz się, przyjmujesz do wiadomości i rozumiesz, że wszystkie Programy znajdujące się w sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego są dystrybuowane drogą elektroniczną. Nie ma żadnych pudełek ani żadnych płyt DVD, które można by dostarczyć fizycznie. Otrzymasz w pełni uzasadniony, elektroniczny klucz CD do zakupionego Programu. Rozumiesz, że po otrzymaniu Klucza CD musisz aktywować Program na odpowiedniej platformie, np. Steam, Origin, Uplay lub inne.

5.2 Unikalny system 95gameshop.com umożliwia natychmiastowe i automatyczne przydzielanie kluczy CD. Po wypełnieniu Ceny Programu i przejściu kontroli bezpieczeństwa klucz CD zostanie udostępniony na Twoim Koncie i odpowiednim koncie e-mail. 95gameshop.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z zagubienia lub kradzieży kluczy CD lub użycia kluczy CD bez naszej zgody.

5.3 Kupując Program za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgadzasz się, przyjmujesz do wiadomości i rozumiesz, że nabywasz licencję na korzystanie z tego Programu od Sprzedawcy (i/lub odpowiednich licencjodawców) i nie przejmujesz Programu na własność. W przypadku Programów zakupionych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Użytkownik otrzymuje ograniczoną, niewyłączną, niezbywalną, osobistą licencję na korzystanie z takich Programów przez Sprzedawców i/lub odpowiednich licencjodawców. Poza niniejszą licencją, Sprzedawcy i/lub odpowiedni licencjodawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa, interesy i środki zaradcze związane z tym Programem.

5.4 Niektóre Programy dostępne za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą posiadać określone zasady korzystania z nich. Na przykład przy zakupie Programu mogą Państwo zostać ograniczeni do pobierania i/lub korzystania z Programu: (i) wyłącznie w kraju zamieszkania; (ii) wyłącznie za pomocą Konta zakupowego; (iii) tylko w ograniczonym okresie lub okresach; (iv) tylko z niektórymi kompatybilnymi systemami komputerowymi i/lub innymi urządzeniami; i/lub (v) z określoną liczbą kompatybilnych urządzeń, które są powiązane wyłącznie z Kontem zakupowym.

5.5 Użytkownicy zgadzają się, że w żadnych okolicznościach nie będą przekazywać żadnych Treści, które: (i) są niezgodne z prawem lub promują działania niezgodne z prawem; (ii) zniesławiają, nękają, znęcają się, grożą lub podżegają do przemocy wobec jakiejkolwiek osoby lub grupy; (iii) są polityczne, antynarodowe, antyrządowe, pornograficzne, dyskryminujące lub w inny sposób represjonują lub zastraszają osobę lub grupę ze względu na religię, płeć, orientację seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, wiek lub niepełnosprawność; (iv) są spamem, stanowią nieautoryzowaną lub niezamówioną reklamę lub jakąkolwiek inną formę nieautoryzowanego nakłaniania; (v) zawiera lub instaluje jakiekolwiek wirusy, robaki, złośliwe oprogramowanie, konie trojańskie lub inne treści, które mają lub mają na celu zakłócenie, uszkodzenie lub ograniczenie funkcjonowania Sklepu Internetowego bądź jakiegokolwiek oprogramowania, sprzętu lub sprzętu telekomunikacyjnego albo uszkodzenie lub uzyskiwać nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek danych lub innych informacji 95gameshop.com i/lub osób trzecich; (vi) narusza jakiekolwiek prawa własności 95gameshop.com i/lub osób trzecich, w tym patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie, prawo do reklamy lub inne prawa; (vii) podszywa się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, w tym któregokolwiek z naszych pracowników lub przedstawicieli lub dowolnego Użytkownika; lub (viii) narusza prywatność 95gameshop.com i/lub osób trzecich.

5.6 Użytkownicy nie mogą korzystać z Programów, Treści i Usług w żadnym innym celu niż cel dozwolony w niniejszej Umowie (i/lub Umowie ze Sprzedawcą). Z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszej Umowie (i/lub Umowie ze Sprzedawcą), nie możesz w całości ani w części kopiować, kserować, reprodukować, publikować, dystrybuować, tłumaczyć, odtwarzać kodu źródłowego, modyfikować, dezasemblować, dekompilować, tworzyć dzieł pochodnych lub usuwać jakichkolwiek informacji o prawach własności lub etykiet z Programów lub jakiegokolwiek oprogramowania dostępnego za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej pisemnej zgody odpowiedniego Sprzedawcy.

5.7 Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Programów na własny użytek, ale nie jest uprawniony do: (i) sprzedawania, udzielania zabezpieczenia lub przekazywania reprodukcji Programów innym osobom w jakikolwiek sposób, ani do wynajmowania, dzierżawienia lub udzielać licencji na Programy innym osobom bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedających, z wyjątkiem zakresu wyraźnie dozwolonego w innym miejscu niniejszej Umowy (i/lub Umowy Sprzedawcy); ani (ii) wykorzystywać Programów ani żadnej ich części do jakichkolwiek celów komercyjnych, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w innym miejscu niniejszej Umowy (i/lub Umowy ze Sprzedawcą).

5.8 Mamy prawo, według własnego uznania, określić, czy jakiekolwiek zachowanie Użytkownika jest właściwe i zgodne z niniejszymi Warunkami. Zgadzasz się, że mamy prawo do zamknięcia lub odmowy dostępu do (i korzystania z) dowolnego Konta i/lub Usługi z dowolnego powodu, za uprzednim powiadomieniem lub bez.

 

6. Programy

6.1 Po opłaceniu Programu możesz pobrać i uzyskać dostęp do kopii tego Programu, jeśli ma to zastosowanie, do użytku osobistego. Obowiązkiem Kupującego jest upewnienie się przed zakupem Programu, że jego urządzenie spełnia wszelkie minimalne wymagania systemowe umożliwiające korzystanie z tego Programu, w tym wszelkie wymagania udostępnione na stronach szczegółowych informacji o Programie w Sklepie Internetowym. Niektóre Programy wymagają wprowadzenia udostępnionego klucza licencyjnego w celu zainstalowania lub aktywacji Programu.

6.2 Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty za Internet lub inne opłaty za połączenia poniesione w związku z pobieraniem, dostępem i korzystaniem ze Sklepu Internetowego i dowolnego Programu, w tym bezpłatnych wersji próbnych.

6.3 Bezpłatna wersja próbna i inne ograniczone wersje Programów mogą być oferowane w celu podglądu Programów przed zakupem. Te wersje mogą mieć ograniczone funkcje, mogą ograniczać dozwolony czas użytkowania i mogą zawierać inne ograniczenia. Możemy wycofać dostęp do bezpłatnych Programów lub wersji próbnych subskrypcji w dowolnym momencie i bez powiadomienia.

6.4 Niektóre Programy są udostępniane do pobrania na komputer lub inne urządzenie lokalne, podczas gdy inne Programy są hostowane na serwerach zewnętrznych i udostępniane do użytku przez Internet za pośrednictwem oprogramowania Użytkownika lub linków do stron internetowych. W przypadku korzystania z takiego Programu lub jakichkolwiek Kluczy dodatkowych może być wymagane utworzenie konta u odpowiedniego Sprzedawcy lub innej strony trzeciej (takiej jak dostawca platformy do gier) i może być konieczne powiązanie tego konta ze swoim sklepem 95gameshop Konto .com. Wszelkie informacje przekazane Sprzedawcy lub innej stronie trzeciej będą podlegać Warunkom Sprzedawcy lub warunkom strony trzeciej i nie będą podlegać Warunkom ani Polityce prywatności 95gameshop.com.

6.5 Platformy Sprzedawców są hostowane i utrzymywane przez odpowiednich Sprzedawców lub inną stronę trzecią. Nie gwarantujemy, że jakakolwiek platforma Sprzedawcy będzie lub pozostanie dostępna dla Ciebie i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek przestoje platformy Sprzedawcy.

6.6 Klucze dodatkowe podlegają wszelkim ograniczeniom dotyczącym użytkowania, dostępu i innym ograniczeniom opisanym na stronie szczegółów Programu dodatkowego w Sklepie internetowym lub w inny sposób przewidzianym w niniejszej Umowie. Niektóre klucze dodatkowe to materiały eksploatacyjne, takie jak wirtualna waluta, które można pobrać tylko raz i użyć tylko na jednym urządzeniu. Jeśli kupisz Program dodatkowy, czyli subskrypcję, lub rozpoczniesz bezpłatny okres próbny takiej subskrypcji i jeśli nie ustawisz swoich ustawień subskrypcji tak, aby nie odnawiała się automatycznie, możemy automatycznie kontynuować Twoją subskrypcję po zwykłej cenie subskrypcji przy użyciu metody płatności mamy dla Ciebie nagranie.

6.7 Po zakupieniu Programu i udostępnieniu go przez nas lub Sprzedającego użytkownik jest odpowiedzialny za pobranie (jeśli dotyczy) i potwierdzenie możliwości uzyskania dostępu do Programu, w tym odzyskanie klucza licencyjnego do Programu, jeśli ma to zastosowanie, oraz ponosisz wszelkie późniejsze ryzyko strat, w tym wszelkie straty spowodowane awarią komputera lub dysku twardego. Jeśli nie możesz ukończyć pobierania lub uzyskać dostępu do Programu, skontaktuj się z działem obsługi klienta 95gameshop.com w celu uzyskania pomocy pod adresem support@95gameshop.com.

6.8 Możemy nałożyć ograniczenia wiekowe i klasyfikacje dla Programów, które dostarczają nam Sprzedawcy lub osoby trzecie. Chociaż wymagamy od Sprzedawców dostarczania dokładnych informacji dotyczących treści ich Programów, nie możemy zagwarantować, że oceny Programów są dokładne ani że Programy nie zawierają treści obraźliwych, nieprzyzwoitych lub budzących sprzeciw. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści Programu, które uznasz za obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące zastrzeżenia.

 

7. Treść użytkownika

7.1 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek wyświetlanie lub niewłaściwe wykorzystanie Treści użytkownika. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za treść i wszelkie szkody wynikające z Treści Użytkownika, które przesyłasz, zamieszczasz, przesyłasz, linkujesz lub w inny sposób udostępniasz w Sklepie Internetowym podczas korzystania z Usługi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że za wszelką odpowiedzialność, straty lub szkody powstałe w wyniku takich Treści użytkownika odpowiada wyłącznie użytkownik. Ponadto zobowiązujesz się i zgadzasz się zwolnić nas (i wszelkie strony trzecie) z odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności, strat lub szkód, które mogą wystąpić w wyniku takich Treści użytkownika.

7.2 Od czasu do czasu Kupujący mogą zamieszczać opinie o Sklepie Internetowym. 95gameshop.com nie ma obowiązku wyświetlania takich recenzji i może je usunąć w dowolnym momencie według własnego uznania. 95gameshop.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek recenzje, które napotkasz w Sklepie internetowym lub za jego pośrednictwem, a korzystanie z takich recenzji lub poleganie na nich odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.

7.3 Wszelkie Treści zamieszczane w Sklepie Internetowym, takie jak wpisy na blogach czy recenzje, mają charakter wyłącznie informacyjny, bez gwarancji co do ich prawdziwości, poprawności i dokładności.

7.4 Użytkownicy oświadczają i gwarantują, że mają prawo publikować wszystkie przesyłane przez siebie Treści Użytkownika. W szczególności Użytkownicy gwarantują, że w pełni przestrzegają wszelkich licencji osób trzecich dotyczących Treści Użytkownika (jeśli dotyczy) i podjęli wszelkie niezbędne kroki w celu przekazania użytkownikom końcowym wszelkich wymaganych warunków.

7.5 Użytkownicy zgadzają się i przyjmują do wiadomości, że 95gameshop.com ma prawo, według własnego uznania, przeglądać i monitorować wszelkie Treści Użytkownika oraz określać, czy Treści Użytkownika są odpowiednie i zgodne z niniejszymi Warunkami, lub odrzucać lub usuwać wszelkie Treści użytkownika, które w uzasadnionej opinii 95gameshop.com naruszają jakiekolwiek zasady 95gameshop.com lub są w jakikolwiek sposób szkodliwe, nieodpowiednie lub budzące sprzeciw. Ponadto zgadzasz się, że 95gameshop.com ma prawo do formatowania, edycji i innych zmian Treści Użytkownika lub sposobu wyświetlania Treści Użytkownika w Sklepie Internetowym.

7.6 Z wyjątkiem Treści, które pochodzą z 95gameshop.com, nie rościmy sobie praw własności do żadnej Treści, którą publikujesz, przesyłasz lub do której linkujesz. Zachowujesz pełną własność, kontrolę i odpowiedzialność za Treści użytkownika, które publikujesz. Publikując jakąkolwiek Treść, w tym między innymi zdjęcia, filmy, nagrania, logo firmy i recenzje za pośrednictwem Sklepu internetowego, wyraźnie przyznajesz 95gameshop.com i naszym następcom ogólnoświatową, podlegającą podlicencjonowaniu, w pełni opłaconą i nieodpłatną oraz nie wyłącznej licencji na używanie, powielanie, wyświetlanie, modyfikowanie, adaptację i dystrybucję Treści w związku z celami biznesowymi i marketingowymi 95gameshop.com.

 

8. Płatności

8.1 Kupujący zobowiązują się do zapłaty Ceny Programu na rzecz 95gameshop.com zgodnie z Potwierdzeniem Zamówienia. Kupujący jest odpowiedzialny za podanie ważnego środka płatniczego, w tym między innymi MasterCard, Maestro, Visa, American Express, PayPal, Bitcoin itp.

8.2 Oprócz niniejszej Umowy płatność online może podlegać Warunkom Sprzedawcy. Zobowiązujesz się do zapoznania się z Warunkami Sprzedawcy przed dokonaniem jakiejkolwiek płatności na 95gameshop.com, a każda płatność online dokonana przez Kupującego będzie uważana za dowód akceptacji przez Kupującego Warunków Sprzedawcy i powiązanej polityki prywatności.

8.3 Kupujący zgadzają się i przyjmują do wiadomości, że Cena Programu (lub jej część) nie podlega zwrotowi.

8.4 Po pomyślnym dokonaniu przez Kupującego płatności na rzecz 95gameshop.com, 95gameshop.com prześle potwierdzenie otrzymanej kwoty. Sprzedawca wystawi fakturę z tytułu tej transakcji na 95gameshop.com. Na żądanie i po otrzymaniu takiej faktury od Sprzedawcy, 95gameshop.com prześle kupującemu fakturę.

8.5 Kupujący zgadzają się i przyjmują do wiadomości, że 95gameshop.com ma prawo opóźnić lub odrzucić zakup dowolnego Programu z dowolnego powodu. Mogą obowiązywać limity ilości i liczby Programów, które możesz kupić za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

8.6 Oferujemy zwroty według uznania, a każda prośba o zwrot jest rozpatrywana indywidualnie. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić zwrot pieniędzy tam, gdzie to możliwe, ale należy pamiętać, że gry, w które grano lub klucze, które zostały wykorzystane, nie kwalifikują się do zwrotu pieniędzy. Żądanie zwrotu pieniędzy należy złożyć w ciągu 7 dni od dostarczenia klucza przez Sprzedawcę Kupującemu lub Klientowi.

8.7 Jeśli zakup został dokonany za pośrednictwem systemu PayPal i trwa dłużej niż 120 dni, nie będziemy mogli dokonać zwrotu przy użyciu pierwotnej metody płatności. Możemy być w stanie zwrócić wartość kart podarunkowych, pod warunkiem spełnienia wszystkich innych warunków i posiadania aktywnego konta 95gameshop.com.

8.8. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś zadowolony z zakupu, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres support@95gameshop.com.

 

9. Treści osób trzecich

9.1 W ramach Usługi 95gameshop.com może udostępniać użytkownikowi wygodne łącza do platform stron trzecich oraz innych form Treści osób trzecich. Linki te są udostępniane grzecznościowo i nie mamy kontroli nad platformami ani treściami stron trzecich ani dostępnymi na nich promocjami, materiałami, informacjami, towarami lub usługami. Nie ponosimy odpowiedzialności za Treści osób trzecich, do których dostęp uzyskano za pośrednictwem naszego Sklepu internetowego. Jeśli zdecydujesz się opuścić Sklep Internetowy i uzyskać dostęp do Treści Osób Trzecich, robisz to na własne ryzyko i powinieneś mieć świadomość, że nasz Regulamin i inne polityki już nie obowiązują.

9.2 W celu uniknięcia wątpliwości, niniejsza Umowa nie upoważnia użytkownika do rozpowszechniania, publicznego wyświetlania, publicznego wykonywania, udostępniania, zmieniania lub wykorzystywania w inny sposób Treści osób trzecich.

 

10. Własność intelektualna

10.1 95gameshop.com zachowuje prawo własności do wszelkich praw własności intelektualnej związanych z 95gameshop.com, Sklepem internetowym i Usługą, w tym obowiązujące prawa autorskie, patenty, znaki towarowe i inne prawa własności. Inne znaki towarowe, znaki usługowe, grafiki i logo, używane w związku ze Sklepem Internetowym i Serwisem, mogą być znakami towarowymi innych podmiotów trzecich. Niniejsza Umowa nie przenosi z nas na Ciebie żadnej własności intelektualnej 95gameshop.com ani osób trzecich, a wszelkie prawa, tytuły i udziały w takiej własności pozostają (między stronami) wyłącznie u nas. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy.

10.2 W szczególności 95gameshop.com www.95gameshop.com, 95gameshop Limited i wszystkie znaki towarowe, które pojawiają się, są wyświetlane lub są używane w Sklepie Internetowym od czasu do czasu lub w ramach Usługi, są zastrzeżonymi znakami towarowymi 95gameshop.com; i nie mogą być kopiowane, pobierane, reprodukowane, używane, modyfikowane ani rozpowszechniane w żaden sposób bez uprzedniej pisemnej zgody 95gameshop.com.

10.3 Jeśli uważasz, że jakiekolwiek materiały znajdujące się na 95gameshop.com lub do których prowadzą łącza, naruszają Twoje prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, poinformuj nas o tym. Zablokujemy dostęp Użytkownika do Sklepu Internetowego (i korzystanie z niego), jeśli w odpowiednich okolicznościach zostanie ustalone, że Użytkownik wielokrotnie narusza prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej 95gameshop.com lub innych bez niezbędnych praw i pozwoleń.

 

11. Komunikacja e-mailowa

11.1 Korzystamy z poczty elektronicznej i środków elektronicznych, aby pozostać w kontakcie z naszymi Użytkownikami. Zgadzasz się i rozumiesz, że możemy wysyłać Ci wiadomości e-mail dotyczące przyszłych Usług i/lub aktualizacji Programów. Użytkownicy, którzy nie chcą otrzymywać od nas ofert i aktualizacji, mogą nas o tym powiadomić w dowolnym momencie za pośrednictwem jednej z metod kontaktu wymienionych w sekcji Kontakt.

11.2 W celach umownych Użytkownicy (i) wyrażają zgodę na: otrzymywanie komunikatów od 95gameshop.com w formie elektronicznej na podany przez nich adres e-mail lub za pośrednictwem Sklepu Internetowego; oraz (ii) zgadzają się, aby wszystkie Warunki, umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które 95gameshop.com dostarcza im drogą elektroniczną, spełniały wszelkie wymogi prawne, które takie komunikaty spełniałyby, gdyby miały formę fizyczną lub tradycyjną; oraz (iii) bez uszczerbku dla punktu 11.2(i) i nr 11.2(ii), Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania punktu nr. 15.5 w celach informacyjnych.

 

12. Zakończenie

12.1 Jeśli chcesz rozwiązać niniejszą Umowę, możesz po prostu zaprzestać korzystania z 95gameshop.com. Jeśli chcesz usunąć dane swojego konta, skontaktuj się z 95gameshop.com pod adresem support@95gameshop.com. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów, a także usuniemy Twój pełny profil w możliwym zakresie (jeśli dotyczy).

12.2 Twoje prawa wynikające z niniejszej Umowy wygasną automatycznie bez powiadomienia i bez zwrotu jakichkolwiek opłat, jeśli nie będziesz przestrzegać warunków niniejszej Umowy.

12.3 Wszystkie postanowienia niniejszej Umowy, które ze względu na swój charakter powinny pozostać w mocy po rozwiązaniu, pozostaną w mocy po rozwiązaniu, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

 

13. Wyłączenie gwarancji

13.1 Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, że informacje, które dostarczamy lub które są dostarczane za pośrednictwem Usługi, są dokładne, wiarygodne lub poprawne; że Usługa, Usługa Sprzedawcy lub Program spełnią Twoje wymagania; że Usługa będzie dostępna w dowolnym czasie lub miejscu; że Serwis będzie funkcjonował w sposób nieprzerwany lub bezpieczny; że wszelkie wady lub błędy zostaną naprawione; lub że Usługa jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych elementów. Przyjmujesz na siebie pełną odpowiedzialność i ryzyko strat wynikających z korzystania przez Ciebie z informacji, Treści lub innych materiałów uzyskanych od Sprzedawcy lub Usługi.

13.2 Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za całą swoją komunikację i interakcje z innymi Użytkownikami, w stosownych przypadkach, oraz z innymi osobami, z którymi komunikujesz się lub wchodzisz w interakcje w wyniku korzystania z Usług. Rozumiesz, że 95gameshop.com nie jest zobowiązany do sprawdzania ani sprawdzania tła jakiegokolwiek Sprzedawcy lub Usług Sprzedawcy, ani też 95gameshop.com nie podejmuje żadnych prób weryfikacji oświadczeń Sprzedawców.

13.3 95gameshop.com nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do Sprzedawców i Programów oraz zrzeka się wszelkich gwarancji w najszerszym dostępnym zakresie. 95gameshop.com m nie kontroluje i nie gwarantuje: istnienia, jakości, bezpieczeństwa ani legalności jakiegokolwiek Programu lub Usług Sprzedawcy; prawdziwość lub dokładność jakichkolwiek szczegółów Programu; zdolność Sprzedawcy do podjęcia Usług Sprzedającego; lub że Usługa Sprzedawcy będzie dostępna w dowolnym czasie lub miejscu. 95gameshop.com nie gwarantuje ani nie gwarantuje, że jakiekolwiek Usługi Sprzedawcy oferowane za pośrednictwem Sklepu Internetowego spełnią wymagania Kupującego. Zgadzasz się podjąć rozsądne środki ostrożności we wszelkiej komunikacji i interakcjach z innymi Użytkownikami oraz z innymi osobami, z którymi się komunikujesz lub wchodzisz w interakcje w wyniku korzystania z Usług.

 

14. Zwolnienie i odszkodowanie

14.1 Użytkownicy zgadzają się zabezpieczyć i chronić 95gameshop.com przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, pozwami, stratami, szkodami, ocenami, opłatami, zobowiązaniami osób trzecich, kosztami i wydatkami, które mogą powstać w wyniku: (i) korzystania przez Użytkowników ze Sklepu Internetowego i Usługi lub naruszenia niniejszej Umowy; lub (ii) jakiekolwiek urazy, wypadki, problemy zdrowotne, uszkodzenia fizyczne lub uszkodzenia mienia, utrata zysków, mienia lub reputacji biznesowej, lub w inny sposób, które mogą być spowodowane korzystaniem przez nich z dowolnej Usługi, Usług Sprzedawcy i/lub w związku z program; lub (iii) błędy, pomyłki lub nieścisłości Treści Użytkownika i/lub informacji dostępnych w Sklepie Internetowym lub za jego pośrednictwem; lub (iv) wszelkie błędy, wirusy, konie trojańskie itp., które mogą być przekazywane przez Ciebie do lub za pośrednictwem Sklepu Internetowego; lub (v) jakimkolwiek sporem, konfliktem lub nieporozumieniem między Kupującym a Sprzedawcą lub osobą trzecią w związku z Usługami lub Programem Sprzedawcy.

14.2 Jeśli masz spór z innym Użytkownikiem, zwalniasz 95gameshop.com z wszelkich roszczeń, żądań i szkód (rzeczywistych i wtórnych) lub strat wszelkiego rodzaju i rodzaju, wynikających z takich sporów.

14.3 Kupujący zgadzają się, że 95gameshop.com i każdy Sprzedający solidarnie mają prawo do wnoszenia i prowadzenia pozwów przeciwko Kupującemu w związku z wszelkimi roszczeniami, żądaniami, pozwami, stratami, szkodami, grzywnami, opłatami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami, które zostały poniesione przez 95gameshop.com i/lub Sprzedawcę, bezpośrednio lub pośrednio, i które zostały spowodowane przez Kupującego w wyniku korzystania przez Kupującego z dowolnej Usługi i/lub Programu.

14.4 Zgadzasz się, że w żadnym wypadku 95gameshop.com nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za jakiekolwiek szkody lub straty, które mogą wyniknąć z: (i) awarii, przerwy lub zakłócenia jakiejkolwiek usługi w celu utrzymania Twojego dostępu do Sklepu Internetowego lub Usług, niezależnie od tego, czy usługa jest świadczona przez 95gameshop.com, czy przez podmiot trzeci; lub (ii) jakość, dokładność, terminowość, niezawodność, bezpieczeństwo, działanie Sprzedawcy, Usług Sprzedawcy, Programu i/lub Sklepu Internetowego, kompletność lub opóźnienia, naruszenia, zaniechania lub przerwy w świadczeniu jakichkolwiek Usług, Programu lub Usługi Sprzedawcy; lub (iii) błędów, pomyłek lub nieścisłości jakiejkolwiek Treści, Programu i/lub Treści 95gameshop.com i/lub informacji dostępnych w Sklepie internetowym lub za jego pośrednictwem; lub (iv) jakimkolwiek nieautoryzowanym dostępem lub użyciem naszych serwerów i/lub wszelkich przechowywanych na nich danych osobowych i/lub przerwaniem lub przerwaniem transmisji do lub z naszych serwerów i/lub wszelkimi błędami, wirusami, końmi trojańskimi, lub tym podobne, które mogą być przekazywane do lub za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez osoby trzecie; lub (v) niepowodzenie lub opóźnienie w realizacji jakichkolwiek transakcji za pośrednictwem Sklepu Internetowego i/lub Usług lub; (vi) wszelkie spory, konflikty lub nieporozumienia między Sprzedawcą a Kupującym lub osobami trzecimi w związku z jakimikolwiek Usługami, Usługami Sprzedawcy lub Programem; lub (vii) jakiegokolwiek zwrotu kosztów, utraty zysków, utraty reputacji biznesowej (poniesionej bezpośrednio lub pośrednio), jakiegokolwiek urazu lub wypadku, uszkodzenia fizycznego lub mienia lub problemów zdrowotnych lub innych, które mogą wystąpić w wyniku korzystania z wszelkie Usługi Sprzedawcy i/lub w związku z Programem; lub (viii) jakimkolwiek naruszeniem własności intelektualnej, które może wynikać z korzystania z Programu i/lub Usług Sprzedawcy.

 

15. Różne

15.1 Obowiązujące prawo: Niniejsza Umowa między Tobą a 95gameshop.com oraz dostęp do lub korzystanie ze Sklepu internetowego i/lub Usługi podlegają prawu federalnemu Hongkongu. Wszelkie spory, które mogą powstać między Użytkownikiem a 95gameshop.com, dotyczące wdrażania lub interpretacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane polubownie, w przeciwnym razie sąd w Hongkongu będzie właściwym organem do ich rozstrzygania.

15.2 Rozdzielność: Jeśli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, ta część Umowy będzie interpretowana tak, aby odzwierciedlała pierwotny zamiar stron. Pozostałe części zachowają pełną moc i skuteczność. Jakiekolwiek zaniechanie ze strony 95gameshop.com wyegzekwowania jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie będzie uważane za zrzeczenie się naszego prawa do egzekwowania takiego postanowienia. Nasze prawa wynikające z niniejszej Umowy pozostaną w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

15.3 Możliwość cesji: 95gameshop.com może przenieść swoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków i/lub Polityki prywatności 95gameshop.com, w całości lub w części, na dowolną osobę lub podmiot w dowolnym momencie za Twoją zgodą lub bez niej. Nie możesz scedować ani delegować żadnych swoich praw ani obowiązków wynikających z Warunków lub Polityki prywatności bez uprzedniej pisemnej zgody 95gameshop.com, a wszelkie nieautoryzowane cesje i delegacje będą uważane za nieważne.

15.4 Powiadomienia dla Użytkowników: Raporty, oświadczenia, zawiadomienia i wszelkie inne komunikaty mogą być przesyłane przez 95gameshop.com do Użytkowników za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez nich na ich Koncie. Wszelka korespondencja i powiadomienia będą uważane za należycie doręczone Użytkownikowi, jeśli zostaną wysłane drogą elektroniczną przez 95gameshop.com do Użytkownika na adres e-mail podany na Koncie Użytkownika.

15.5 Powiadomienia do 95gameshop.com: Raporty, oświadczenia, powiadomienia i wszelkie inne komunikaty mogą być przesyłane przez Użytkownika do 95gameshop.com na adres support@95gameshop.com. Wszystkie komunikaty i powiadomienia będą uważane za odebrane lub doręczone (w stosownych przypadkach) do 95gameshop.com, jeśli zostaną przesłane drogą elektroniczną na adres support@95gameshop.com.

15.6 Neutralność pod względem płci: wszędzie tam, gdzie jest to użyte w niniejszym dokumencie i wymaga tego kontekst, liczba pojedyncza obejmuje liczbę mnogą, liczba mnoga obejmuje liczbę pojedynczą, a użycie dowolnej płci obejmuje obie płcie oraz słowa „niniejsze” i „niniejsze” oraz „dalej” odnosi się do całej Umowy, a nie do jakiegokolwiek postanowienia lub sekcji.

15.7 Potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zaakceptowałeś niniejsze Warunki.